Οι μικρές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτές που φαίνεται να έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ειδικά μάλιστα όσες είχαν σηµαντικές συναλλαγές µε τη Ρωσία και την Ουκρανία. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι επιχειρήσεις με εισαγωγική – εξαγωγική δραστηριότητα με Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν στην αναζήτηση εναλλακτικών χωρών ή εναλλακτικών οδών και τρόπων για την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων ή στη διοχέτευση των προϊόντων τους στην εσωτερική αγορά. Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνονται στην πανελλαδική έρευνα για τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό, την οποία πραγματοποίησε η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Palmos Analysis.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 36% των επιχειρήσεων στη Β. Ελλάδα εκτιμά ότι η πτώση των εμπορικών συναλλαγών με Ουκρανία – Ρωσία θα επηρεάσει πολύ ή πάρα πολύ τη βιωσιμότητά τους.

Τα προβλήματα στις επιχειρήσεις πέρα από όσες είχαν απευθείας συναλλαγές με τις δύο αυτές χώρες, όπως για παράδειγμα οι γουνοποιίες της Καστοριάς που έχουν υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά λόγω της παύσης των εξαγωγών προς Ρωσία, σχετίζονται κυρίως με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους των πρώτων υλών. Το 64% θεωρεί βασικότερη επίπτωση την αύξηση του ενεργειακού κόστους, την αύξηση του κόστους πρώτων υλών – ενδιάμεσων προϊόντων το 57%, τη μείωση της εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας το 53%, τη μείωση του κύκλου εργασιών το 35% και τη μείωση της παραγωγής το 25%.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί την κυριότερη επίπτωση για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η μείωση της παραγωγής επηρεάζει περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις (37% των επιχειρήσεων 1-10 εργαζομένων), αλλά μόλις 13% τις επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζομένους.

Σε ό,τι αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις, που ειδικά στη Β. Ελλάδα φιλοξενούσαν πολλούς τουρίστες από τη Ρωσία, η έρευνα έδειξε ότι η επίπτωση είναι πολύ μικρή και οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένουν αναπλήρωση των απωλειών από άλλες αγορές.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ